Slak-in-Du

Het Slak-in-Du project

Het Slak-in-Du project heeft tot doel de mollusken in de duingebieden langs onze Belgische Kust te inventariseren om een meer volledig beeld te krijgen van de rijkdom aan mollusken in dit specifieke biotoop, dat een belangrijke habitat voor landslakken vormt in Vlaanderen en België.

Het project beperkt zich tot de kustduinen. Hieronder vallen echter ook de oude meer landinwaarts gelegen duingebieden waar vaak zogenaamde duinbossen tot ontwikkeling kwamen. Ook de diverse sloten en poeltjes hierin behoren tot het studiegebied.

 

De grenzen van het te onderzoeken gebied worden gevormd door de zeereepduinen en de aanpalende polders. Er worden vooral natuurgebieden onder beheer van het Agentschap Natuur en Bos (ANB) of Natuurpunt onderzocht omdat die weinig betreden worden en daardoor wellicht een grotere diversiteit aan soorten herbergen. Al de waarnemingen in het kader van het project worden op de website www.waarnemingen.be geplaatst.

Het Slak-in-Du project wordt uitgevoerd onder de koepel van de Werkgroep Land- en Zoetwatermollusken Succinea van de Koninklijke Belgische Vereniging voor Conchyliologie (Kon. B.V.C.).

Het wordt mee gedragen door het Agentschap Natuur en Bos (ANB), het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN), de Belgische Strandwerkgroep (SWG), en voor dit rapport ook door de Universiteit Gent.

Daarnaast wordt het Project gesteund door de Provincie West-Vlaanderen, het project Natura People, het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ), LifeWatch, en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.